Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi cán bộ khoa học và quản lý, trao đổi sinh viên, triển khai nguyên cứu chung, tổ chức giảng dạy và hội nghị chuyên đề, trao đổi thông tin và tài liệu khoa học, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí.