Hợp tác các trên các lĩnh vực: Trao đổi sinh viên, trao cán bộ giảng dạy và quản lý, triển khai nghiên cứu hợp tác, trao đổi tài liệu và thông tin khoa học, tổ chức hội thảo hội nghị, và các vấn đề khác được hai bên nhất trí.