Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

 

Căn cứ theo Kế hoạch đánh giá ngoài (ĐGN) 02 chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kinh tế và Ngôn ngữ Anh theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0;

 

Dựa trên nội dung cuộc họp chuẩn bị công tác ĐGN ngày 03 tháng 5, Hiệu trưởng kết luận và phân công thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Thông báo có file chi tiết đính kèm theo

Trân trọng./.