BÁO CÁO

Khảo sát lấy ý kiến từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ II, Năm học : 2021-2022


Phòng Quản lý chất lượng thực hiện khảo sát theo Kế hoạch 06/KH-QLCL ngày 22/8/2022, và báo cáo kết quả như sau:

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo.