BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA CỰU SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 (KHẢO SÁT NĂM 2022)

 

Kính gửi: Lãnh đạo Trường;

Lãnh đạo các đơn vị.


Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-QLCL ngày 15/3/2022 của Phòng Quản lý chất lượng về việc khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2021, khảo sát năm 2022, đã được Lãnh đạo Trường phê duyệt; Phòng QLCL báo cáo kết quả như sau:

(Chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo)

Trân trọng.