THÔNG BÁO  

Về việc thực hiện khảo sát online theo yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Thông báo có file đính kèm theo) 

                        Kính gửi:   Lãnh đạo các đơn vị; Lãnh đạo các Khoa; Viên chức, giảng viên và sinh viên.

              Căn cứ Văn bản số 2442/BGDĐT-GDĐH, ngày 10/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát xây dựng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học;

            Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị, Lãnh đạo các Khoa, viên chức, giảng viên và sinh viên thực hiện khảo sát online có link đính kèm theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:  

1. Phiếu khảo sát dành cho Cơ sở đào tạo:

https://bit.ly/3LRPPZY

2. Phiếu khảo sát dành cho Giảng viên:

https://bit.ly/3vXnFYl

3. Phiếu khảo sát dành cho Sinh viên:

https://bit.ly/3vNL12f

Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày Thông báo đến trước ngày 30/6/2022.

Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị, các Khoa, viên chức, giảng viên và sinh viên nghiêm túc triển khai thực hiện.