QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lỗi" của Trường Đại học Tây Nguyên