THÔNG BÁO

V/v tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2024

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Căn cứ Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Thông tư 45);

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-ĐHTN ngày 28/3/2022 về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên (Quy chế 546);

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-BGDĐT ngày 29/01/2024 về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 (sau đây gọi là Giải thưởng);

Nhằm khuyến khích và biểu dương các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên, Nhà trường tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Mục đích:

a.    Biểu dương thành tích xuất sắc, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ cho sự nghiệp phát triển Nhà trường;

b.    Khuyến khích các tổ chức và cá nhân trong và ngoài trường hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

c. Tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

2. Đối tượng tham gia Giải thưởng:

Sinh viên đang theo học tại trường vào thời điểm nộp hồ sơ xét Giải thưởng.

3. Điều kiện đối với đề tài tham gia Giải thưởng

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia Giải thưởng được quy định tại Điều 4, Quy chế 546

4. Các lĩnh vực Khoa học và công nghệ của Giải thưởng

Các lĩnh vực Khoa học và công nghệ của Giải thưởng được quy định tại Điều 3, Quy chế 546.

5. Số lượng đề tài gửi tham gia Giải thưởng

Số lượng đề tài gửi tham gia Giải thưởng được quy định tại Điều 5, Quy chế 546.

6. Tính hợp lệ của hồ sơ Giải thưởng

Tính hợp lệ của hồ sơ Giải thưởng được quy định tại Điều 10, Quy chế 546.

7. Thời gian tổ chức xét giải:

- Sinh viên nộp hồ sơ (bản in và bản điện tử) đăng kí tham gia Giải thưởng về Khoa : hoàn thành trước 17 giờ ngày 15/4/2024.

- Căn cứ trên các hồ sơ đăng kí xét giải của sinh viên, Khoa đề xuất Hội đồng vòng sơ khảo gồm 05 thành viên (01 chủ tịch, 01 thư ký và 03 ủy viên) gửi về phòng KH&QHQT trước 15 giờ ngày 19/4/2024

- Các Khoa tổ chức đánh giá Vòng Sơ khảo (thực hiện theo quy định tại Điều 12, Quy chế 546): hoàn thành trước ngày 06/5/2024.

- Khoa tổng hợp hồ sơ nộp về Phòng Khoa học và QHQT trước 17 giờ ngày 13/5/2024.

- Nhà trường tổ chức Hội đồng vòng Chung khảo: hoàn thành trước ngày 12/6/2024.

- Nhà trường tổ chức Lễ tổng kết, trao giải thưởng: ngày 21/6/2024.

8. Tổ chức thực hiện

8.1. Các Khoa đào tạo thực hiện các nhiệm vụ:

-   Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng kí xét Giải thưởng của sinh viên theo quy định;

-   Tổ chức Hội đồng vòng Sơ khảo; thông qua kết quả vòng Sơ khảo theo đúng thời gian quy định;

-   Gửi hồ sơ xét giải tham gia Vòng Chung khảo về Phòng KH&QHQT đúng thời gian, đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại Quyết định 546;

-   Cử cán bộ tham gia Hội đồng Vòng Chung khảo.

8.2. Phòng Khoa học và QHQT làm đầu mối triển khai các nhiệm vụ:

-   Thành lập và tổ chức họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Giải thưởng, Hội đồng vòng Chung khảo;

-   Tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ tham gia xét giải vòng Chung khảo từ các Khoa, rà soát, phân loại sắp xếp đề tài theo các lĩnh vực khoa học công nghệ;

-   Tổ chức Hội đồng vòng Chung khảo;

-   Thông qua kết quả xét giải vòng Chung khảo;

-   Tổ chức Lễ tổng kết, trao Giải thưởng.

-   Phối hợp với Ban thi đua khen thưởng Nhà trường cấp Giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt Giải.

-   Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính lập dự trù kinh phí tổ chức xét tặng Giải thưởng.

-   Phối hợp với Phòng Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh thông báo trên website của Nhà trường về tổ chức Giải thưởng, danh sách sinh viên thực hiện đề tài được chọn vào vòng Chung khảo.

8.3. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: thực hiện công tác truyền thông, cử đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ các hoạt động trong thời gian chuẩn bị và tổ chức xét tặng Giải thưởng.

8.4. Phòng Cơ sở vật chất: chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ trong thời gian tổ chức Giải thưởng.

(* Lưu ý: Mỗi hồ sơ đăng ký lưu thành 01 File riêng.)

(Các mẫu theo Quy chế 546 được đăng tải trên Website Nhà trường)

Hiệu trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện thông báo theo đúng thời gian quy định.

Trân trọng!

 

* Chi tiết thông báo xem file đính kèm