THÔNG BÁO

(V/v thống kê các công bố khoa học có giá trị, sáng chế, giải pháp hữu ích và giống cây trồng năm 2023 để xét thưởng)

Căn cứ Quyết định số 4555/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định thưởng cho công bố khoa học có giá trị, sáng chế, giải pháp hữu ích và giống cây trồng;

Căn cứ Công văn số 125/BGDĐT -KHCNMT ngày 09/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thưởng cho công bố khoa học có giá trị, sáng chế, giải pháp hữu ích và giống cây trồng năm 2023;

Căn cứ vào kết quả hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Tây Nguyên.

Hiệu trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai đến cán bộ viên chức thực hiện các nội dung sau:

1. Thống kê các công bố khoa học có giá trị, sáng chế, giải pháp hữu ích và giống cây trồng năm 2023 (theo Mu 1 và Mu 2 trong link đính kèm), bao gồm:

-  Các bài báo quốc tế thuộc danh mục Web of Science năm 2023 được Scimago xếp hạng Q1, Q2 và phải có ít nhất 01 tác giả chính hoặc tác giả liên hệ là viên chức của trường ĐH Tây Nguyên, có ghi tên trường ĐH Tây Nguyên trong bài báo.

-  Các sáng chế, giải pháp hữu ích và giống cây trồng dược cấp văn bằng bảo hộ trong nước hoặc nước ngoài, và phải có ít nhất 1 tác giả là viên chức của trường ĐH Tây Nguyên, chủ bằng là trường ĐH Tây Nguyên, thời gian cấp là năm 2023.

2. Thống kê bổ sung các công bố khoa học có giá trị, sáng chế, giải pháp hữu ích và giống cây trồng để Bộ GD và ĐT xem xét quyết định (kê bổ sung vào Mu 1 và Mu 2 link đính kèm), bao gồm:

- Các bài báo quốc tế thuộc danh mục Web of Science năm 2023 nhưng không được Scimago xếp hạng và phải có ít nhất 01 tác giả chính hoặc tác giả liên hệ là viên chức của trường ĐH Tây Nguyên, có ghi tên trường ĐH Tây Nguyên trong bài báo.

- Các bài báo quốc tế thuộc danh mục Web of Science, sáng chế, giải pháp hữu ích và giống cây trồng nhưng chưa được thống kê xét thưởng năm 2022.

Link thống kê: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rM-NSZDkthN3jeaTWsvMS7JucaZ3qqD2/edit?usp=sharing&ouid=100685990767655122949&rtpof=true&sd=true

Thời hạn: trước 17 giờ ngày 17/01/2024

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ ThS. Trần Thị Minh Hà (Email: ttmha@ttn.edu.vn, SĐT: 0946.959.247)

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện, triển khai thông báo này.

Chi tiết thông báo xem file đính kèm.