THÔNG BÁO

Về việc nhập dữ liệu kê khai công trình khoa học năm học 2022-2023 (đợt 1) vào phần mềm Quản lý khoa học của Nhà trường

Có thông bào đính kèm