THÔNG BÁO

Thay thế Thông báo số 152/TB/TB-SKHCN ngày 24/11/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 (lần 2)

Để biết thêm chi tiết vui lòng xem file đính kèm