THÔNG BÁO

 Về việc kê khai công trình khoa học để đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và tính giờ khoa học năm học 2021-2022 (Đợt 1)

Có thông báo đính kèm

Tải Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của HĐGSNN tại đây