THÔNG BÁO

Về việc đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các nhóm cán bộ, sinh viên tham gia "Cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2022"

Có thông báo đính kèm