THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động KHCN và QHQT giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng hoạt động giai đoạn 2021 – 2025”

Có thông báo và mẫu đính kèm