THÔNG BÁO 

Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Trường giai đoạn 2017-2022 và thực hiện quy hoạch cán bộ quản lí cấp Bộ môn giai đoạn 2018 - 2023

Có thông báo và mẫu đính kèm