THÔNG BÁO

Về việc xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (từ 01/7/2023 đến 31/12/2023), nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu và nâng lương trước thời hạn do đạt thành tích xuất sắc năm 2023

Có thông báo đính kèm