THÔNG BÁO

V/v triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động Trường Đại học Tây Nguyên Quý I/2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm