THÔNG BÁO

V/v thống kê bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế năm 2022 để xét khen thưởng

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm thông báo và danh sách bài báo thì bấm vào đường link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lYrxl3DV9mDlrCQu6IHDpzv_YiPR9KOq/edit#gid=1353275718