THÔNG BÁO

Về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 02_NQ_HĐTr, Nghị quyết 02a_NQ_HĐTr, Nghị quyết 09_NQ_HĐTr và Nghị quyết số 41_NQ_HĐTr

Có thông báo và nghị quyết đính kèm