LỊCH SÁT HẠCH CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

(Đối với ứng viên đạt yêu cầu hồ sơ tiếp nhận vào làm viên chức năm 2021)

Có lịch đính kèm