THÔNG BÁO

Tổ chức Hội nghị bầu thay thế thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025

Có thông báo và mẫu đính kèm