THÔNG BÁO

Về việc xét chuyển ngạch, chuyển loại, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

Có thông báo đính kèm