THÔNG BÁO

Về việc chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo liên thông và bảo lưu kết quả học tập trong đào tạo đại học văn bằng thứ hai

Có thông báo đính kèm