THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo “Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 2020-2027, tầm nhìn 2035”

Có thông báo đính kèm