THÔNG BÁO

Về việc góp ý dự thảo "Quy chế đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ"

Có thông báo và dự thảo đính kèm