THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ môn thuộc trường Đại học Tây Nguyên

Có thông báo, dự thảo và mẫu đính kèm