QUY ĐỊNH

Quy trình tuyển dụng công chức, viên chức

Trường Đại học Tây Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định 958/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 02 tháng 7 năm 2012

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)

- Hướng dẫn thử việc đối với giảng viên mới được tuyển dụng

- Mẫu báo cáo tự nhận xét kết quả tập sự

Có đính kèm Quy trình tuyển dụng và các văn bản liên quan