Kế hoạch tuyển dụng lao động và tiếp nhận sinh viên thực tập

của công ty TNHH MTV Souk Houng Heang Savannakhet (SHH)

- Kế hoạch tiếp nhận sinh viên Đại học Tây Nguyên thực tập đợt I năm 2018
- Thư tuyển dụng lao động kỹ thuật 
- Kế hoạch hợp tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự kỹ thuật nông nghiệp với các trường đại học trong và ngoài nước
 
Có file đính kèm