THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham gia tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tổ chức tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp bác sĩ năm 2017.