0
0
0
s2sdefault

Điện thoại: 0262.3850594 – 3853269

I. Lãnh đạo đơn vị

ThS. Trần Thiên Khôi
Phó phòng

ThS. Phạm Văn Thành
Trưởng phòng

ThS. Phạm Quốc Duy
Phó phòng

II. Giới thiệu về đơn vị

1. Lược sử về đơn vị

Phòng Quản trị - Thiết bị được thành lập theo Quyết định số: 655/QĐ-TCCB ngày 21 tháng 4 năm 2003 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên; Quyết định số:1197/QĐ-TCCB ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên đổi tên thành Phòng Cơ sở vật chất.

2. Chức năng, nhiệm vụ

 Chức năng 

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị; Quản lý đất đai, quản lý hoạt động mua sắm, lắp đặt máy móc, trang thiết bị và theo dõi hiệu quả sử dụng tài sản của Trường (đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, vật rư hóa chất…) phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

 Nhiệm vụ

a. Công tác xây dựng cơ bản.

- Lập và thực hiện kế hoạch: xây dựng cơ bản, sửa chữa chống xuống cấp các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chung của Trường. 

- Tổ chức thực hiện công tác lập dự án đầu tư, tổ chức thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng; dự án mua sắm máy móc thiết bị theo qui định hiện hành. 

b. Công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

- Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập; bảo đảm điện, nước cho các đơn vị của Trường.

- Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường (bao gồm: đóng mở cửa giảng đường, hội trường; chuẩn bị trang thiết bị giảng dạy; âm thanh, điện ánh sáng; chuông báo giờ lớp học; phục vụ nước uống…).

- Đầu mối mua sắm, cấp phát máy móc, trang thiết bị, văn phòng phẩm, phương tiện làm việc.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị được Nhà trường giao.

- Lưu trữ, quản lý hồ sơ về đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Trường.

c. Công tác khác.

- Tổ chức, thực hiện vệ sinh công cộng, các khu giảng đường, khu làm việc... 

- Tổ chức chăm sóc cây xanh, cây cảnh, vườn hoa trong khuôn viên của Trường. 

- Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Trường. 

- Tham gia các Hội đồng: tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm trang thiết bị, đấu thầu công trình xây dựng, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Trường.

- Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê tài sản báo cáo theo qui định.

- Chủ trì xây dựng các văn bản liên quan đến hoạt động của Phòng.

- Phối hợp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.

- Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo phòng

 1.1. Ths. Phạm Văn Thành – Bí thư chi bộ - Trưởng phòng

Phụ trách chung công tác của Phòng. Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư  xây dựng, sửa chữa, chống xuống cấp các công trình; các công việc trong lĩnh vực quản trị cơ sở vật chất. Tham gia xây dựng hồ sơ mời thầu và đấu thầu các dự án thiết bị đào tạo. công tác mua sắm vật tư, thiết bị; theo dõi và kiểm tra tình hình diễn biến của tài sản. Thanh lý các laọi tài sản cũ, hỏng.

 1.2. Ths. Phạm Quốc Duy – Phó Trưởng phòng

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo mua sắm, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, vật tư hóa chất. Triển khai thực hiện công tác đấu thầu các dự án thiết bị đào tạo. Trực tiếp chỉ đạo công tác mua sắm vật tư, thiết bị lẻ; sửa chữa, thu hồi, điều chuyển thiết bị; theo dõi và kiểm tra tình hình diễn biến của vật tư, thiết bị. Thanh lý các thiết bị cũ, hỏng. Lưu đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan được giao quản lý;

 1.3. Ths. Trần Thiên Khôi – Phó Trưởng phòng.

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo trong việc mua sắm, cung ứng, cấp phát văn phòng phẩm, trang thiết bị nội thất văn phòng, vật tư phục vụ cho công tác quản lý điều hành và đào tạo. Triển khai sửa chữa, chống xuống cấp các công trình xây dựng, vệ sinh quang cảnh trong Nhà trường. Tham gia xây dựng hồ sơ mời thầu và đấu thầu các dự án thiết bị đào tạo. Lưu các loại chứng từ, sổ sách về văn phòng phẩm, vật tư, sửa chữa chống xuống cấp.

 2. Bộ phận thiết bị và Cơ sở vật chất.

2.1. Chuyên viên: CN Nguyễn Văn Thắng

Giúp Trưởng phòng theo dõi và làm các thủ tục thanh toán điện thoại, các dịch vụ truyền thông khác, quản lý các kho văn phòng phẩm, thiết bị, vật tư, các công trình hạ tầng như: hệ thống cây xanh cây cảnh, vườn hoa .. Thu hồi, điều chuyển các loại tài sản khi được lãnh đạo phê duyệt. Lưu đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan được giao quản lý.

2.2. Chuyên viên: CN Nguyễn Văn Ba

Giúp Trưởng phòng trong việc mua sắm, cung ứng, cấp phát vật tư hóa chất, trang bị thiết bị văn phòng, vật tư phục vụ cho công tác quản lý điều hành và đào tạo. Triển khai kế hoạch mua sắm, sửa, thu hồi; điều chuyển chữa máy móc trang thiết bị .Tham gia xây dựng hồ sơ mời thầu và đấu thầu các dự án thiết bị đào tạo. Thanh lý các thiết bị cũ, hỏng. Lưu đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan được giao quản lý.

2.3. Chuyên viên: KS Nguyễn Quý Bảo

Giúp Trưởng phòng trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo chức năng được phân công, hoàn tất thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức đầu thầu, thẩm định HSYC, HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu, đề xuất Lãnh đạo trường ký hợp đồng thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án... các dự án và công trình theo tiến độ và quy trình kỹ thuật; Theo dõi kiểm tra Tư vấn Giám sát thi công xây dựng các công trình, Tư vấn Quản lý dự án; Tổ chức nghiệm thu các công trình và bàn giao để sử dụng; Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng. Lưu đầy đủ hồ sơ công trình liên quan được giao quản lý.

2.4. Chuyên viên: KS Hà Minh Tuấn

Giúp Trưởng phòng trong việc quản lý mua sắm, thu hồi, điều chuyển thiết bị nội thất theo chức năng được phân công, Tham gia công tác đầu thầu, thẩm định HSYC, HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu các công trình và bàn giao để sử dụng;  Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng. Thanh lý các thiết bị cũ, hỏng. Lưu đầy đủ hồ sơ liên quan được giao quản lý.

 2.5. Chuyên viên: KS Trần Văn Đức

Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. theo chức năng được phân công, hoàn tất thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;  Tổ chức đầu thầu, thẩm định HSYC, HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu, đề xuất Lãnh đạo trường ký hợp đồng thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án... các dự án và công trình theo tiến độ và quy trình kỹ thuật; Theo dõi kiểm tra Tư vấn Giám sát thi công xây dựng các công trình, Tư vấn Quản lý dự án; Tổ chức nghiệm thu các công trình và bàn giao để sử dụng; Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng. Lưu đầy đủ hồ sơ công trình liên quan được giao quản lý.

2.6 Nhân viên: KS Võ Văn Hảo

Giúp Trưởng phòng trong việc quản lý vận hành hệ thống điện, nước trong phạm vi toàn trường, phụ trách mua sắm, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện, nước, âm thanh, ánh sáng, phương tiện thông tin liên lạc trong phạm vi cho phép. Lưu đầy đủ hồ sơ liên quan được giao quản lý.

2.7. Nhân viên: Nguyễn Việt Hưng

Giúp Trưởng phòng trong việc quản lý vận hành hệ thống điện, nước trong phạm vi toàn trường, phụ trách mua sắm, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện, nước, âm thanh, ánh sáng, phương tiện thông tin liên lạc trong phạm vi cho phép. Lưu đầy đủ hồ sơ liên quan được giao quản lý.

2.8. Nhân viên: Bùi Văn Mạnh

Giúp Trưởng phòng trong việc quản lý vận hành hệ thống điện, nước trong phạm vi toàn trường, tham gia mua sắm, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện, nước, âm thanh, ánh sáng, phương tiện thông tin liên lạc trong phạm vi cho phép, chuẩn bị CSVC cho các hoạt động của nhà trường. Lưu đầy đủ hồ sơ liên quan được giao quản lý.

3. Bộ phận quản lý giảng đường và vệ sinh quang cảnh.

3.1. Nhân viên: Phan Thị Thấm: Giúp Trưởng phòng quản lý và làm vệ sinh các giảng đường Nhà số 2 và nhà Điều hành trung tâm.

3.2. Nhân viên: Đặng Thị Huyền: Giúp Trưởng phòng quản lý và làm vệ sinh giảng đường Nhà số 7 và hội trường 400 chỗ.

3.3. Nhân viên:Trần Thanh Trúc: Giúp Trưởng phòng quản lý và làm vệ sinh giảng đường Nhà số 9.

3.4. Nhân viên: Lê Thị Thu Thuận: Giúp Trưởng phòng quản lý và làm vệ sinh giảng đường Nhà học 5 và Nhà học 6.

3.5. Nhân viên: Nguyễn Thị Hải: Giúp Trưởng phòng quản lý và làm vệ sinh nhà Điều hành trung tâm.

0
0
0
s2sdefault