0
0
0
s2sdefault

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên
Số điện thoại: 0262.3850599

I. CÁN BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
1. Lãnh đạo phòng

   
   


2. Chuyên viên


         ThS. Lê Thành Công         
Chuyên viên
ThS. Nguyễn Thị Vân Linh
Chuyên viên

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 
   Phòng Đào tạo Sau Đại học (SĐH) được thành lập theo quyết định số 61/TCCB-ĐHTN  ngày 18 tháng 01 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, thực hiện chức năng quản lý toàn diện các khâu của quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên khoa cấp I của Nhà trường.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
   1. Chức năng: 
      - Thực hiện chức năng quản lý toàn diện các khâu của quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên khoa cấp I của Nhà trường.
      - Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức đào tạo Sau đại học.
   2. Nhiệm vụ:
      - Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo SĐH cho các ngành hàng năm; đề xuất mở các ngành đào tạo SĐH khi có đủ điều kiện.
      - Quản lý chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo theo quy chế đào tạo SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
      - Phổ biến về nghiệp vụ quản lí, đào tạo Sau đại học với các khoa trong trường.
      - Theo dõi, đánh giá về chất lượng chuyên môn và khối lượng giảng dạy Sau đại học của các môn học và giảng viên trong và ngoài trường.
      - Phối hợp với các đơn vị đào tạo đề xuất mời giảng, trao đổi giảng viên khi cần thiết; lập kế hoạch thực tập, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của học viên.
      - Xây dựng kế hoạch kinh phí đào tạo SĐH hàng năm.
      - Tổng hợp kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt, tổ chức đánh giá các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập của học viên SĐH.
      - Phối hợp với Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong đào tạo SĐH.
      - Thực hiện chế độ thanh toán dạy thêm giờ cho giảng viên theo quy định chung.
      - Báo cáo Bộ GD&ĐT các quyết định công nhận học viên, danh sách và quyết định học viên tốt nghiệp, việc cấp bằng thạc sĩ và các quyết định khác có liên quan đến đào tạo SĐH của trường.
      - Thực hiện liên kết đào tạo SĐH với các trường trong, ngoài nước.
      - Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học.
      - Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được giao.

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC
   1. Tổ chức bộ máy


   2. Các chuyên ngành đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên:

Stt

Ngành đào tạo

Mã ngành

Trình độ

1

Khoa học cây trồng

9620110

Tiến sĩ

2

Lâm sinh

9620205

Tiến sĩ

3

Kinh tế Nông nghiệp

9620115

Tiến sĩ

4

Chăn nuôi

9620105

Tiến sĩ

5

Công nghệ sinh học

9420201

Tiến sĩ

6

Toán Giải tích

8460102

Thạc sĩ

7

Sinh học thực nghiệm

8420114

Thạc sĩ

8

Chăn nuôi

8620105

Thạc sĩ

9

Thú y

8640101

Thạc sĩ

10

Lâm học

8620201

Thạc sĩ

11

Khoa học cây trồng

8620110

Thạc sĩ

12

Ngôn ngữ học

8229020

Thạc sĩ

13

Kinh tế Nông nghiệp

8620115

Thạc sĩ

14

Quản lý kinh tế

8340410

Thạc sĩ

15

Khoa học y sinh

8720101

Thạc sĩ

16

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

8440103

Thạc sĩ

17

Chuyên khoa cấp 1 Nội tổng tổng quát

 

Chuyên khoa cấp 1


   3. Các hoạt động liên quan

      - Liên kết đào tạo SĐH với các Trường đại học trong nước:
Hiện nay, ngoài 17 chuyên ngành đào tạo sau Đại học tại trường, Trường vẫn tiếp tục tiến hành phối hợp với nhiều Trường Đại học trong nước để đào tạo SĐH cho những ngành mà Trường chưa đủ nhân lực để đào tạo.
      - Một số chương trình cao học của Trường đã liên kết với các dự án trong nước và quốc tế để hỗ trợ học viên về kinh phí đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Đề nghị các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm phối hợp và tạo điều kiện để phòng chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Trưởng phòng: 

Phụ trách chung và trực tiếp quản lý điều hành công việc về:

- Tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất của phòng;

- Công tác tuyển sinh, mở ngành đào tạo mới;

- Quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ; thạc sĩ;

- Công tác liên kết đào tạo SĐH;

- Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo các hệ;

- Công tác quản lý việc in ấn, cấp phát bằng tốt nghiệp;

- Chuẩn bị các văn bản điều hành liên quan đến công tác của phòng.

2. Chuyên viên: ThS. Lê Thành Công

Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công việc sau:

-  Phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo SĐH; tham gia tư vấn tuyển sinh đào tạo SĐH;

- Theo dõi và tính vượt giờ cho giảng viên các khoa có đào tạo SĐH;

- Xác nhận và thanh toán giờ giảng cho Giảng viên thỉnh giảng;

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giảng dạy và học tập của các lớp theo kế hoạch;

- Phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng thực hiện công tác thi các hệ đào tạo SĐH tại trường;

- Xây dựng, quản lý kế hoạch học tập và việc thực hiện đề tài luận văn, thi tốt nghiệp;

- Phối hợp với các khoa thực hiện công tác mời giảng;

- Chuẩn bị các văn bản cho việc bảo vệ đề cương và luận văn tốt nghiệp;

- Thực hiện việc in, cấp phát và quản lý văn bằng tốt nghiệp;

- Thống kê, quản lý trang thiết bị và công tác văn thư của phòng.

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm;

- Các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

3. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Vân Linh

Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công việc như sau:

- Theo  dõi, quản lý liên kết đào tạo sau đại học;

- Theo dõi, quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ;

- Quản lý phần mềm quản lý đào tạo Sau đại học;

- Quản lý điểm và các công việc liên quan về điểm của các hệ đào tạo SĐH;

- Phối hợp với các khoa thực hiện quản lý việc rà soát, bổ sung chương trình đào tạo.

- Theo dõi, kiểm tra học viên các lớp liên kết đào tạo;

- Phối hợp với các Trường liên kết để bố trí phòng học;

- Công tác kế toán tài chính của phòng;

- In và cấp bảng điểm cho các học viên;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm;

- Các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

VI. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

   1. Số lượng cán bộ:

      Tổng số cán bộ viên chức của phòng hiện nay là 03 người

   2. Trình độ đào tạo: 01 tiến sĩ và 02 thạc sĩ

VII. CÁC LỊCH VỰC CỤ THỂ THỰC HIỆN QUẢN LÍ

      1.Triển khai và thực hiện công tác mở ngành mới SĐH và các khóa đào tạo ngắn hạn;

      2.Tổ chức công tác tuyển sinh đào tạo SĐH;

      3.Tổ chức công tác đào tạo SĐH;

      4. Phối hợp với các Trường, Đại học, Học viện trong nước tổ chức đào tạo các lớp SĐH.

0
0
0
s2sdefault