Lịch sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ (vòng 2) đối với ứng viên đạt yêu cầu hồ sơ (vòng 1)

Có lịch đính kèm