Thực hiện Kế hoạch số 184 – KH/TU ngày 10 /11/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XVIII; Công văn số 1724 CV/BTGTU ngày 18/10/2023 của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phổ biến tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 1315-KH/ĐU ngày 17/1/2024 của Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XVIII và phổ biến tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy. Chiều ngày 26/01, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và phổ biến các văn bản của Trung ương và tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Nguyễn Minh Hải – Trưởng khoa Lý luận chính trị - Báo cáo viên, đảng viên toàn Đảng bộ (Trừ các đồng chí UVBTV đã tham gia tại hội nghị cấp Tỉnh), Trưởng, Phó các đơn vị, Trưởng các đoàn thể cấp Trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Thế Phiệt - UV BTV Đảng ủy nhấn mạnh: việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp đảng viên, cán bộ lãnh đạo nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời xác định việc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết là công việc thường xuyên, được thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024.

Đồng chí Lê Thế Phiệt - UV BTV Đảng ủy phát biểu khai mạc

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Minh Hải – Trưởng khoa Lý luận Chính trị - Báo cáo viên quán triệt các nội dung của 04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII, bao gồm:  Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và một số văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đồng chí Nguyễn Minh Hải – Trưởng khoa Lý luận Chính trị - Báo cáo viên thông qua các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII và một số văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh, 04 nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và một số văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy được triển khai tại Hội nghị đã nêu rõ những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để chúng ta thực hiện. Việc triển khai Nghị quyết chỉ là bước khởi đầu, để nghị quyết đi vào cuộc sống, đòi hỏi các chi bộ, đơn vị, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực để đảm bảo các nghị quyết đạt được kết quả thực chất gắn với thực tiễn đơn vị. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đồng chí Phiệt yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện 04 Nghị quyết và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh nghiêm túc, đồng bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để Nghị quyết thực chất đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao nhất.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phòng Truyền thông và TVTS