Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Công văn số 4633/BGDĐT-TCCB ngày 30/10/2020 về việc nhân sự Hiệu trưởng và Công văn số 5630/BGDĐT-TCCB ngày 25/12/2020 về công nhận Hội đồng Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng; ngày 16/1/2021, tại phòng 2.3 Nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện Quy trình công tác nhân sự Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ Hội đồng trường (2020 - 2025).

  

Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh ủy Đắk Lắk về tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng, Thư ký VP BCS Đảng BGD & ĐT; đồng chí Vũ Đăng Thạnh, Chuyên viên cao cấp, Vụ TCCB BGD & ĐT; về phía Tỉnh ủy Đắk Lắk có đồng chí Lê Năng Hảo, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; đồng chí Nguyễn Phú Lập, Trưởng phòng TCCB, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng và Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. 

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị 

Tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt, TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ (2018 – 2020); chương trình công tác nhiệm kỳ (2020 – 2025); báo cáo Kê khai tài sản, thu nhập. Hội nghị đã tham gia góp ý và bỏ phiếu tín nhiệm đối với Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Trúc.

Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường, Hội nghị Ban Thường vụ, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội nghị Hội đồng trường đã lần lượt được tiến hành theo đúng quy định.

Hội nghị Hội đồng Trường đã quyết định nhân sự Hiệu trưởng đối với TS. Nguyễn Thanh Trúc theo nhiệm kỳ Hội đồng Trường (2020 – 2025); báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận TS. Nguyễn Thanh Trúc, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt 

Toàn cảnh Hội nghị Cán bộ chủ chốt 

Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường 

Hội nghị Hội đồng Trường

Trung tâm Thông tin