Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020.

Tham gia lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020 có 39 học viên của 28 chi bộ trong toàn Trường. Trong thời gian 6 ngày, các học viên đã được các giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn về: Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phát huy sức mạnh tòan dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường yêu cầu các học viên trong quá trình học cần nắm chắc những kiến thức cơ bản và những nhiệm vụ của người đảng viên; đồng thời yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ và chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của lớp học. Trên cơ sở các nội dung được truyền đạt tại khóa học, mỗi đảng viên mới tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy – Trưởng khoa Lý luận chính trị phát biểu tại lễ khai mạc

Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Đồng chí Đinh Khắc Tuấn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk trình bày chuyên đề: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đồng chí Lê Đức Niêm – Thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường trình bày chuyên đề: “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

Đồng chí Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày chuyên đề: “Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường"

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy – Trưởng khoa Lý luận chính trị trình bày chuyên đề “Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thị Khuyên – Chi ủy viên – Phó Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề: “Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Trung tâm Thông tin