Ngày 10/7/2020, lực lượng Tự vệ Trường Đại học Tây Nguyên đã hoàn thành công tác huấn luyện năm 2020.

Được sự chỉ đạo trực tiếp và sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; sự chủ động trong công tác tổ chức và xây dựng kế hoạch chuẩn bị huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự và các đơn vị chức năng của Nhà trường, lực lượng Tự vệ Trường Đại học Tây Nguyên đã thực hiện đúng các quy định về thời gian, quân số và chất lượng huấn luyện.Được biết, năm nay công tác tổ chức huấn luyện được chia thành hai đợt: Đợt 1, huấn luyện Tự vệ năm thứ nhất, từ ngày 22/6/2020 đến ngày 10/7/2020, quân số tham gia huấn luyện đạt 100%; đợt 2, huấn luyện Tự vệ năm thứ hai trở đi, từ ngày 02/7/2020 đến ngày 10/7/2020, quân số tham gia huấn luyện đạt 91%.

Qua đợt huấn luyện, 100% cán bộ chiến sĩ Tự vệ của Nhà trường đã hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện theo kế hoạch. Những kiến thức và kỹ năng quân sự đã được trang bị là cơ sở và điều kiện quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ Tự vệ của Nhà trường vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của lực lượng Tự vệ trường Đại học Tây Nguyên theo Luật Dân quân tự vệ.

Một số hình ảnh trong đợt huấn luyện lực lượng Tự vệ trường Đại học Tây Nguyên năm 2020 

Tập trung quán triệt quy định trong huấn luyện

 Một trong các nội dung huấn luyện kỹ năng qu 

Lực lượng Tự vệ cụm 4

Trung tâm Thông tin