Trong năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 đồng thời Quốc hội cũng thông qua Luật Giáo dục thay thế cho Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009. Bộ Luật này sẽ có hiệu lực thì hành ngày 01/7/2020. Đây là những quy định nhằm thể chế hóa nhiệm vụ đối với giáo dục, đào tạo tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 BCHTW khóa XI. Đây là hai văn bản pháp lý quan trọng điều chỉnh trực tiếp đến hoạt động của cơ sở đại học nói chung và Trường Đại học Tây Nguyên nói riêng.

Thực hiện kế hoạch Pháp chế năm học 2019 – 2020, nhằm triển khai tinh thần, quy định của Luật một cách sâu rộng đến toàn thể CBVC Nhà trường, ngày 27/12/2019, Phòng Thanh tra Pháp chế tổ chức lớp phổ biến Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và tập huấn về công tác soạn thảo văn bản hành chính.

Tham dự lễ Khai mạc lớp học có PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Thanh Tân – ĐUV, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, PGS.TS. Văn Tiến Dũng – Trưởng phòng Khoa học và QHQT, ThS. Trịnh Thị Thủy – Phó Bộ môn Luật Kinh doanh – Khoa Kinh tế; CBVC tham gia lớp học.

Đồng chí Nguyễn Trường Tam – Phó Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình lớp học

PGS.TS. Trần Trung Dũng phát biểu Khai mạc lớp học

Lớp học diễn ra trong một ngày với 3 chuyên đề: chuyên đề 1: Giới thiệu Luật Giáo dục; chuyên đề 2: Giới thiệu Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học do ThS. Trịnh Thị Thủy – Phó Bộ môn Luật Kinh doanh – Khoa Kinh tế báo cáo; ThS. Nguyễn Trường Tam – Phó Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế báo cáo chuyên đề 3: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính.

ThS. Trịnh Thị Thủy – Phó Bộ môn Luật Kinh doanh – Khoa Kinh tế báo cáo chuyên đề 1: Giới thiệu Luật Giáo dục và chuyên đề 2: Giới thiệu Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Trung tâm Thông tin