QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Tây Nguyên

Có quyết định đính kèm