THÔNG BÁO

Về việc hỗ trợ chi phí học tập học, hỗ trợ học tập học kỳ II, năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên dân tộc thiểu số

Về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí Học kỳ II, năm học 2019- 2020 cho sinh viên hệ chính quy

Có thông báo và mẫu đính kèm