Tra cứu tài khoản office 365

Tra cứu tài khoản office 365


Xem hướng dẫn lấy email tại đây.

Thông tin tài khoản đăng nhập: Tài khoản đăng ký học phần đối với sinh viên.

Chú ý: Trường hợp sinh viên khóa 2022 chưa kích hoạt tài khoản đăng ký tin chỉ, đề nghị sinh viên sử dụng ngày, tháng, năm sinh (dd/mm/yyyy) để làm mật khẩu.