THÔNG BÁO

Về việc cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác

bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường, năm học 2020-2021


THÔNG BÁO CÓ FILE ĐÍNH  KÈM THEO.

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

        Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

       Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

       Thực hiện các Quy định của Bộ giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo;

        Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị trong toàn Trường thực hiện tổng hợp kết quả công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, năm học 2020 – 2021 (theo mẫu, được đăng tải trên website Trường tại địa chỉ: https://www.ttn.edu.vn/index.php/vanban/vbkiemdinhcsgddh) gửi về Trường thông qua phòng Quản lý chất lượng, trước 17h00 ngày 01/11/2021 (gặp Trần Văn Cường; ĐT: 0336984747; Email: trancuong@ttn.edu.vn.) gồm bản giấy và file mềm.

        Phòng Quản lý chất lượng tổng hợp, xử lý số liệu và hoàn thành báo cáo trước ngày 15 tháng 11 năm 2021 để trình Hiệu trưởng phê duyệt.

         Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Danh sách các đơn vị cần cung cấp CSDL bao gồm:

1. Các Khoa;

2. Phòng TCCB;

3. Phòng CSVC;

4. Phòng KHTC;

5. Phòng QLCL;

6. Phòng Đào tạo ĐH;

7. Phòng KH&QHQT;

8. Trung tâm NN-TH;

9. Thư viện.

 

Trân trọng./.