THÔNG BÁO

  Về việc triển khai thực hiện rubrics trong dạy học

 


 Kính gửi: Lãnh đạo các khoa

Căn cứ Thông báo số 1300/TB-ĐHTN ngày 02/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc xây dựng và triển khai rubrics trong dạy học.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra, phù hợp mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học, phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và triết lý giáo dục của Nhà trường.

Hiệu trưởng yêu cầu tất cả giảng viên thực hiện việc xây dựng và triển khai rubrics (theo Thông báo số 1300/TB-ĐHTN) đối với tất cả các học phần, kể từ ngày ra thông báo.

 Chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm.

Trân trọng!