THÔNG BÁO

Về việc đăng ký danh sách viên chức, giảng viên tham gia khóa tập huấn về “Thực hành phân tích và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo”


 

Kính gửi:       Lãnh đạo các Khoa

           

Nhằm phát triển kỹ năng thực hành viết báo cáo tự đánh giá (TĐG) chương trình đào tạo (CTĐT); phân tích mức độ đáp ứng mốc chuẩn và các minh chứng tối thiểu của báo cáo TĐG cũng như chuẩn bị tốt nhất cho công tác TĐG và tiến tới kiểm định các CTĐT, Nhà trường có kế hoạch tổ chức khóa tập huấn “Thực hành phân tích và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo”

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm.

Thông báo có phụ lục kèm theo./.