QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 2018-2023