KẾ HOẠCH

Về việc thu thập minh chứng phục vụ công tác viết báo cáo Tự đánh giá năm học 2018 - 2019

Có kế hoạch và bảng kê minh chứng đính kèm