THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Công bố khoa học và hợp tác với các đối tác - Đề xuất hợp tác triển khai các nhiệm vụ KH&CN định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030"

Có thông báo và mẫu đính kèm