THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo kế hoạch hành động, nhiệm vụ ưu tiên để đạt được “Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi” của trường Đại học Tây Nguyên

Có thông báo và kế hoạch đính kèm