Khoa kinh tế

0
0
0
s2sdefault

BIÊN BẢN

HỘI THẢO KHOA HỌC (SINH HOẠT HỌC THUẬT)

 

1. Thành phần, thời gian và địa điểm

1.1. Thành phần:

            - Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Hoá, Chủ nhiệm đề tài

            - Thư ký: ThS. Đặng Thị Thu Vân, giảng viên bộ môn TTKT

            - Giảng viên Khoa Kinh tế.

1.2. Thời gian và địa điểm

            Thời gian: 8h00 ngày 18/11/2023;

            Địa điểm: VP khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

2. Nội dung

            Tổ chức góp ý cho đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2023 với tên đề tài như sau: “Đánh giá tác động của lũ lụt đến kinh tế hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” do TS. Nguyễn Văn Hoá, chủ nhiệm.

2.1. Tính cấp thiết, mục tiêu và nội dung nghiên cứu

            Tác giả đã nêu được tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu và nội dung nghiên cứu phù hợp.

2.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

            Tác giả đã trình bày một cách có hệ thống các cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu cũng như tổng hợp các công trình nghiên cứu có liên quan.

2.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Tìm hiểu các vấn đề lý luận về kinh tế nông hộ, lũ lụt và một số nội dung liên quan; Tình hiểu một số thông tin về lũ lụt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Tìm hiểu về tác động của lũ lụt và các yếu tố đầu vào thu nhập và đời sống của nông hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Đề xuất một số gợi ý chính sách, kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế tác động của lũ lụt, thiên tai và một số yếu tố khác đến thu nhập và đời sống của nông hộ trong vùng chịu sảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk .Phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. 

2.4. Kết quả nghiên cứu

Để thực hiện nghiên cứu, đề tài đã khảo sát 400 mẫu là các hộ nông dân thuộc bốn thôn buôn của bốn xã trên địa bàn bốn huyện trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt

Bằng phương pháp phân tích hàm sản xuất Cobb- Douglas cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt theo thứ tự quan trọng gồm: (1) Lao động, (2) Tổng chi cho hoạt động sản xuất và chi cho tiêu dùng; (3) Tổng chi cho đầu tư và phòng chống lũ lụt; (4) Tổng diện tích bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; (5) Tiền vay bổ sung vốn cho sản xuất của hộ.

Bên cạnh đó, bằng phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis - DEA). Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận phi tham số DEA để đo lường hiệu quả kỹ thuật thay đổi theo qui mô (TEVRS), hiệu quả kỹ thuật không thay đổi theo qui mô (TECRS) và hiệu quả theo qui mô (SE) của các hộ nông dân trong vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu hiệu quả của các hộ nông dân có sự khác biệt theo khu vực, tổng diện tích bị ảnh hưởng bởi lũ, tổng chi phí đầu tư phòng và chống lũ lụt, cảnh báo về lũ lụt.

Trên cơ sở các nhân tố ảnh hưởng, phân tích hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả theo qui mô,  tác giả cũng đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm ứng phó tốt với lũ lụt, nâng cao thu nhập và cải thiện hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả theo qui mô cho hộ nông dân ở vùng chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Một số giải pháp, gợi ý chính sách được đề cập đến liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, sự quan tâm của các cấp chính quyền về tạo điều kiện vật chất cũng như đầu tư thích đáng nâng cao trình độ dân trí, đặc biệt công tác cảnh báo về lũ lụt.

Tóm lại, kết quả nghiên cứu đã thể hiện được mục tiêu và nội dung nghiên cứu.

2.5. Định dạng, trình bày báo cáo kết quả

Nhìn chung báo cáo kết quả được định dạng và trình bày đúng quy định, tuy nhiên tác giả cần chú ý một số lỗi trong trình bày báo cáo.

Các ý kiến góp ý:

- Ý kiến 1: Chỉnh sửa lỗi kỹ thuật, chính tả.

- Ý kiến 2: Bố cục đề tài đúng quy định chung của nhà trường.

3. Kết luận: Báo cáo kết quả đạt yêu cầu, tiến hành đúng tiến độ và gắn với thuyết minh được phê duyệt.

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

             CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

 TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHCN VÀ QHQT GIAI ĐOẠN 2021-2023

VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

 Đắk Lắk, ngày 23 tháng 11 năm 2023

 

Thời gian

Nội dung

Người chủ trì

/Người báo cáo

KHAI MẠC HỘI THẢO

Địa điểm: Hội trường 7.1.2 - Tầng 1 - Giảng đường 7

8:00-8:10

Đón tiếp đại biểu

BTC

8:10-8:15

Giới thiệu khách mời

MC

8:15-8:25

Phát biểu khai mạc Hội thảo

TS. Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng khoa Kinh tế

BTC

8:25-8:30

Giới thiệu chủ trì, thư ký hội thảo

MC

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ

Địa điểm: Hội trường 7.1.2 - Tầng 1 - Giảng đường 7

Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Hải Yến - TS. Đỗ Thị Nga

Thư ký: ThS. Đỗ Thị Thanh Xuân

8:30-8:50

Báo cáo tổng kết hoạt động Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế giai đoạn 2021-2023 và định hướng đến năm 2025

Chủ trì

8:50-9:00

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Trường,

Lãnh đạo Phòng KH&QHQT

 

9:00-9:30

Thảo luận

Chủ trì

9:30-9:40

Giải lao

 

CHUYÊN ĐỀ TIỂU BAN 1

Địa điểm: Phòng họp 7.1.2 - Tầng 1 - Giảng đường 7

Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Hoá - ThS. Trịnh Thị Thủy

Thư ký: ThS. Đỗ Thị Thanh Xuân

9:40-10:00

Sáp nhập, mua lại doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

Đặng Thị Nhung

10:00-10:20 

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp hành pháp luật thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đặng Thị Thu Vân

10:20-10:40

Văn hóa công sở tại Trường Đại học Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Văn Minh

10:40-11:00

Pháp luật về thị trường các-bon của các nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Trịnh Thị Thủy

CHUYÊN ĐỀ TIỂU BAN 2

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Tài chính Ngân hàng

Chủ trì: TS. Nguyễn Ngọc Thắng - ThS. Trương Ngọc Hằng

Thư ký: Dương Minh Ngọc

9:40-10:00

Đánh giá vòng đời sản phẩm thông qua phầm mềm SimaPro

Dương Minh Ngọc

10:00-10:20 

Tác động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột đến cư dân địa phương

Hà Thị Kim Duyên

10:20-10:40

Thương mại điện tử trong bối cảnh nền tảng kỹ thuật số và cơ hội cho việc làm tại Niệt Nam

Phan Thị Thúy

10:40-11:00

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân. Trường hợp nghiên cứu tại Buôn Ma Thuột

Từ Thị Thanh Hiệp

CHUYÊN ĐỀ TIỂU BAN 3

Địa điểm: VP Bộ môn Kế toán - Tầng 1 - Giảng đường 7

Chủ trì: ThS. Bùi Thị Hiền - TS. Bùi Thị Thu Hằng

Thư ký: Nguyễn Thị Phương Thảo B

9:40-10:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp Đắk Lắk

Nguyễn Hà Hồng Anh

10:00-10:20 

Thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán tại Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Thảo B

10:20-10:40

Tác động của trách nhiệm với môi trường của doanh nghiệp tới hiệu quả tài chính: vai trò điều tiết của quy định pháp luật và cơ cấu sở hữu

Bùi Thị Thu Hằng

10:40-11:00

Yếu tố chuyên gia trong ngành của doanh nghiệp kiểm toán có ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính?

Nguyễn Thị Trà Giang

CHUYÊN ĐỀ TIỂU BAN 4

Địa điểm: VP Bộ môn Kinh tế - Tầng 1 - Giảng đường 7

Chủ tọa: TS. Dương Thị Ái Nhi - TS. Nguyễn Trịnh Thanh Nguyên

Thư ký: Nguyễn Thanh Phương

9:40-10:00

Thực trạng nghèo đa chiều ở tỉnh Đắk Nông thông qua phân tích sự thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo

Ao Xuân Hòa

10:00-10:20 

Phát triển thị trường du lịch sinh thái, du lịch văn hóa vùng Tây Nguyên

Bùi Ngọc Tân

10:20-10:40

Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ nguồn lực quá trình sản xuất rau an toàn của nông hộ trên địa bàn Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Thanh Phương

10:40-11:00

Vai trò của Bảo hiểm đối với phát triển bền vững

Trần Thị Lan

TỔNG KẾT, BẾ MẠC HỘI THẢO

Địa điểm: Hội trường 7.1.2 - Tầng 1- Giảng đường 7

11:00-11:20

Tổng kết và bế mạc Hội thảo

TS. Nguyễn Thị Hải Yến, Trưởng khoa Kinh tế

BTC

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

HỘI THẢO: XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ TRONG BỐI CẢNH MỚI

 

Ngày 01/7/2023, tại Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra Hội thảo: “Xu hướng nghiên cứu lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị trong bối cảnh mới” do ba Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Nha Trang đồng tổ chức.

Hội thảo đã thu hút gần 200 khách mời đến từ 20 trường Đại học và viện nghiên cứu trên cả nước tham dự.

Toàn cảnh Hội thảo

          Đoàn các Thầy Cô Trường Đại học Tây Nguyên tham dự hội thảo gồm:

          - PGS.TS. Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên;

          - TS. Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng Khoa Kinh tế;

          - TS. Đỗ Thị Nga – Phó trưởng Khoa Kinh tế;

          - ThS. Bùi Thị Hiền – Trưởng bộ môn Kế toán;

          - TS. Nguyễn Trịnh Thanh Nguyên – Giảng viên Khoa Kinh tế;

          - TS. Trần Thị Lan – Giảng viên Khoa Kinh tế;

          - ThS. Nguyễn Đức Quyền – Giảng viên Khoa Kinh tế;

          - TS. Phan Thị Thúy - Giảng viên Khoa Kinh tế;

          - ThS. Phạm Thị Oanh – Phòng Quản lý chất lượng, GV Khoa Kinh tế.

 

Trường Đại học Nha Trang tặng quà lưu niệm cho Đại biểu đại diện trường ĐH Tây Nguyên và ĐH Quy Nhơn

          Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế nói chung và các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị nói riêng. Nội dung hội thảo tập trung vào việc thảo luận những xu hướng mới trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị. Hội thảo là dịp để các giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên chia sẻ kiến thức, thảo luận, học tập và trao đổi những xu hướng mới trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị.

          Hội thảo chia làm 04 section thảo luận các chủ đề:

1. Section 1: Chủ đề “Xu hướng nghiên cứu lĩnh vực Kế toán trong bối cảnh mới”

          Chủ trì: PGS.TS. Trần Thị Cẩm Thanh – Trường Đại học Quy Nhơn

  TS. Nguyễn Văn Hương – Trường Đại học Nha Trang

2. Section 2: Chủ đề “Xu hướng nghiên cứu lĩnh vực Kiểm toán và hệ thống thông tin kế toán trong bối cảnh mới”

          Chủ trì: PGS.TS. Đinh Thế Hùng – Viện Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

             TS. Nguyễn Tuấn – Trường Đại học Nha Trang

3. Section 3: Chủ đề “Xu hướng nghiên cứu lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng trong bối cảnh mới”

          Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Hải Yến – Trường Đại học Tây Nguyên

             TS. Võ Văn Cần – Trường Đại học Nha Trang

4. Section 4: Chủ đề “Xu hướng nghiên cứu lĩnh vực Kinh tế và quản lý trong bối cảnh mới”

          Chủ trì: PGS.TS. Phạm Thị Bích Duyên – Trường Đại học Quy Nhơn

             TS. Nguyễn Văn Ngọc – Trường Đại học Nha Trang

Hội thảo thu hút 12 bài viết của các tác giả Trường Đại học Tây Nguyên, trong đó có 05 bài được chọn báo cáo tham luận ở 04 section của hội thảo. Các bài tham luận của trường Đại học Tây Nguyên báo cáo tại hội thảo:

          Tham luận “Kế toán quản trị chi phí môi trường – kinh nghiệm của thế giới và định hướng phát triển trong các doanh nghiệp ở Việt Nam” của ThS. Bùi Thị Hiền;

          Tham luận “Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn, cafe chuyên nghiệp Misa CukCuk” của TS. Trần Thị Lan và cộng sự;

          Tham luận “Vai trò của tỷ giá hối đối trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam sang các nước thuộc nhóm G7” của TS. Nguyễn Trịnh Thanh Nguyên;

          Tham luận “Thương mại điện tử trong bối cảnh nền tảng kỹ thuật số và cơ hội cho việc làm tại Việt Nam” của TS. Phan Thị Thúy và cộng sự;

          Tham luận “Thập nhập và đa dạng thu nhập của nông hộ: nghiên cứu trường hợp tỉnh Đắk Lắk” của ThS. Nguyễn Đức Quyền và cộng sự.

         Từ các bài tham luận ở các section, các nhà khoa học đã đưa ra một số kiến nghị trong việc ban hành, vận dụng và đổi mới chính sách, chế độ và chiến lược phát triển cũng như đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy phù hợp với tình hình mới, đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh tại hội thảo

 

Toàn cảnh đại biểu chụp hình lưu niệm

 

Section 1

 

Section 2

 

Section 3

 

 

Section 4

 

Đại biểu tham dự hội thảo

 

 

Đoàn trường Đại học Tây Nguyên tham dự hội thảo

 

0
0
0
s2sdefault