Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

567 Lê Duẩn- Tp. Buôn Ma Thuột

 Tel: 0262.3853274  Email: Khoakinhtedhtn@gmail.com


 1. Lược sử hình thành và phát triển

         Được thành lập ngày 21 tháng 02 năm 1997, Khoa Kinh tế Trường Đại học Tây Nguyên là đơn vị đào tạo bậc đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, kế toán và luật kinh doanh theo tiêu chí chất lượng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Duyên hải Miền Trung, Tây Nguyên cũng như cả nước. Cùng với thời gian, Khoa Kinh tế càng ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên; qui mô đào tạo gia tăng theo hướng đa ngành, đa cấp và đa loại hình đào tạo. Hiện tại, Khoa Kinh tế có 67 giảng viên (trong đó có 9 tiến sỹ và 40 thạc sỹ) với trên 2.500 sinh viên hệ chính qui. 

        

  Cán bộ khoa Kinh tế, 2012

Cùng với thời gian, Khoa Kinh tế càng ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên; qui mô đào tạo gia tăng theo hướng đa ngành, đa cấp và đa loại hình đào tạo. Hiện tại, Khoa Kinh tế thực hiện việc đào tạo, liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học, hệ văn bằng hai tại trường Đại học Tây Nguyên và tại các cở sở đào tạo tại các tỉnh Tây Nguyên như Đăk Nông, Gia Lai, Bình Phước với trên 500 học viên.

 2. Đào tạo bậc đại học và cao đẳng

 

ĐẠI HỌC
CAO ĐẲNG
(LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC)
VĂN BẰNG HAI
 -   Kinh tế Nông nghiệp

 -   Kinh tế 

 -   Kế toán
 -   Kế toán Kiểm toán
 -  Quản trị Kinh doanh
 -  QTKD Thương mại
 -  Tài chính – Ngân hàng
 -  Quản trị Kinh doanh
 -  Tài chính – Ngân hàng
 -   Kế toán

 

 -   Kế toán
 -  Quản trị Kinh doanh
 -  Tài chính-Ngân hàng

    3. Đào tạo sau đại học

SAU ĐẠI HỌC

 - Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp 

 - Thạc sỹ Quản lý kinh tế

  4. Nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Kinh tế đang theo hai hướng: ứng dụng và lý thuyết..

            Hướng ứng dụng, các giảng viên Khoa Kinh tế thực hiện 16 đề tài nghiên cứu cấp bộ, 89 đề tài cấp cơ sở và nhiều công trình được đăng trên các tạp chí có uy tín trong nước. Ngoài ra, Khoa đã thực hiện một dự án "Nâng cao năng lực cho HTX" và xuất bản sách tham khảo "Cơ Sở cho Phát Triển Nông Thôn theo Vùng ở Tây Nguyên" (do INSA-ETEA (Tây Ban Nha) tài trợ), Dự án nghiên cứu Chuỗi cà phê với Hàn Quốc, Chuỗi giá trị sẵn với Đại học Queensland (Úc)....  Các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm:

+ Phát triển kinh tế hộ, trang trại ở Tây nguyên;

+ Nghiên cứu về SMEs và HTX ở Tây nguyên;

+ Nghiên cứu Marketing;

+ Nghiên cứu chính sách nông thôn;

+ Nghiên cứu kinh tế, quản lý tài nguyên và môi trường.

          Hướng lý thuyết, Các giảng viên Khoa Kinh tế có 15 công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế trong đó co 05 bài báo ISI. Các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm:

+ Mô hình lý thuyết;

+ Mô hình kinh tế lượng;

+ Kiểm định các lý thuyết với số liệu thực tiễn.