THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn các phương pháp giảng dạy và học tập tích cực để người học đáp ứng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo tại Trường


 

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa

Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) đối với các ngành đào tạo của mỗi cơ sở giáo dục;

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 quy định CĐR là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo (CTĐT), được cơ sở đào tạo cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện bảo đảm thực hiện;

Quyết định số 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/10/2016 quy định CĐR bao gồm: Kiến thức thực tế và kiến thức lý thuyết; Kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp, ứng xử; Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân trong việc áp dụng kiến thức, kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn;

Nhà trường đã ban hành Thông báo số 634/TB-ĐHTN-ĐTĐH ngày 16/3/2020 về việc cập nhật và đánh giá chương trình đào tạo, trong đó quy định rõ yêu cầu việc rà soát và cập nhật CĐR của CTĐT;

Nhằm thực hiện các quy định của Nhà nước, của ngành giáo dục; đổi mới hoạt động giáo dục và đào tạo của Nhà trường phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế tự chủ đại học đã được quy định tại Luật giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung (năm 2018); Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng theo chu trình P-D-C-A, đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng các CTĐT, đổi mới phương pháp dạy và học để bảo đảm người học đáp ứng CĐR các CTĐT tại Trường;        

Nhà trường yêu cầu các khoa trên cơ sở CĐR của CTĐT đã được cập nhật ban hành, triển khai đến toàn thể giảng viên thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

- Bám sát CĐR của CTĐT làm cơ sở để thiết kế nội dung dạy học, chuẩn bị các điều kiện, phương tiện dạy học, thúc đẩy chuyển đổi số;

- Thiết kế chiến lược dạy học; phương pháp giảng dạy; áp dụng các phương pháp dạy học tích cực theo hướng tiếp cận năng lực, lấy người học làm trung tâm;

- Tích cực đổi mới, cải tiến chất lượng theo chu trình trình cải tiến liên tục P-D-C-A của hoạt động dạy và học, phấn đấu để đáp ứng với yêu cầu đạt chuẩn đầu ra cho người học.

Thời gian thực hiện: áp dụng cho cập nhật CTĐT từ năm 2020.

Nhà trường yêu cầu các khoa nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần phản hồi về Nhà trường thông qua phòng Quản lý chất lượng để tham mưu Lãnh đạo Trường điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn./.

Read more